توصیه شده اصل ضخیم کننده فرآیند

اصل ضخیم کننده فرآیند رابطه

گرفتن اصل ضخیم کننده فرآیند قیمت