توصیه شده از مرکز ماشینکاری عمودی استفاده کرد

از مرکز ماشینکاری عمودی استفاده کرد رابطه

گرفتن از مرکز ماشینکاری عمودی استفاده کرد قیمت